Produkty

PRODUKTY

STREFA KLIENTA

Strefa Klienta – miejsce, które stworzyliśmy z myślą o precyzyjnym dostosowaniu się do Twoich potrzeb. Dzięki niemu szybko skontaktujesz się z pracownikami Partnera Generalnego, uzyskasz odpowiedź na każde pytanie dotyczące ubezpieczeń oraz znajdziesz rozwiązania idealne dla całej Twojej Rodziny lub Firmy.

W Strefie Klienta możesz:
- zgłosić szkodę,
- zgłosić reklamację,
- pobrać dokumenty (OWU, formularze),
- znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 
 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Auto Casco

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
> Przedmiotem Ubezpieczenia Auto Casco są pojazdy mechaniczne, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub niepodlegające rejestracji, dopuszczone do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
> Ubezpieczeniem Auto Casco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
> Ubezpieczenie Auto Casco może zostać zawarte w wariancie:
 • SERWIS – w przypadku ubezpieczenia pojazdów w wieku do 3 lat lub starszych, pod warunkiem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o zniesienie zużycia eksploatacyjnego części i zespołów zakwalifikowanych do wymiany (zniesienie amortyzacji części i zespołów przeznaczonych do wymiany),
 • KOSZTORYS.

 • Dokumenty do pobrania
  > Ogólne warunki ubezpieczenia
  > Dokument zawierający informacje o Auto Casco

  Auto Szyby

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Przedmiotem Ubezpieczenia Auto Szyby są szyby (czołowa, tylna i szyby boczne) zamontowane w ubezpieczonym pojeździe.
  > Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację przez BALCIA naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych szyb w pojeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  > W przypadku, gdy do wypadku doszło na terenie Europy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić za granicą naprawę lub wymianę szyby w ubezpieczonym pojeździe. Wówczas BALCIA zwraca Ubezpieczonemu poniesione, uzasadnione koszty naprawy lub wymiany szyby na warunkach określonych w OWU i w granicach sumy ubezpieczenia.
  > Ubezpieczenie Auto Szyby może zostać zawarte w wariancie z udziałem własnym lub bez udziału własnego. Udział własny dotyczy wyłącznie szyby czołowej.

  Dokumenty do pobrania
  > Ogólne warunki ubezpieczenia
  > Dokument zawierający informacje o Auto Szyby

   
   

  UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

  Dom Pakiet

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Mienie, tj. przedmioty materialne stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub będące w ich posiadaniu na podstawie ważnego tytułu prawnego, np. dom, mieszkanie, stałe elementy domu lub mieszkania, mienie ruchome, mienie wartościowe, budynek gospodarczy, garaż, budowla, nagrobek, dom letniskowy, roślinność ogrodowa, zewnętrzne elementy domu, budynku gospodarczego, budowli,
  > Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomocy domowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) w związku z czynnościami życia prywatnego,
  > Zdrowie i życie Ubezpieczonego (Następstwa nieszczęśliwych wypadków),
  > Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie:
 • pomocy technicznej (Home assistance)
 • pomocy medycznej (Medical assistance),
 • usług informacyjnych.

 • Dokumenty do pobrania
  > Ogólne warunki ubezpieczenia
  > Dokument zawierający informacje o Dom Pakiet

  Biznes Pakiet

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Określone w umowie ubezpieczenia mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego np. budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze, mienie osób trzecich, wartości pieniężne,
  > Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe, a także czyste straty finansowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem wskazanej w umowie ubezpieczenia działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia, będące następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub niewykonania lub należytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)
  > Zdrowie i życie Ubezpieczonego, będącego osobą fizyczna lub pracownika Ubezpieczającego (Następstwa nieszczęśliwych wypadków),
  > Mienie w transporcie krajowym tj. maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego, w transporcie krajowym, wykonywanym transportem własnym lub obcym,
  > Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie:
 • pomocy technicznej (Office assistance)
 • pomocy medycznej (Medical assistance),
 • usług informacyjnych.

 • Dokumenty do pobrania
  > Ogólne warunki ubezpieczenia
  > Dokument zawierający informacje o Biznes Pakiet

   
   

  UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

  Ubezpieczenie Cudzoziemców

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Koszty leczenia podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  Pokrycie lub zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego, który przebywając na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie ubezpieczenia, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego jego transport do placówki medycznej albo do miejsca zamieszkania na terenie kraju stałego zamieszkania.
  > Następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Trwały uszczerbek na zdrowiu to powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.
  > Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, w granicach odpowiedzialności ustawowej.

  Dokumenty do pobrania
  > Ogólne warunki ubezpieczenia (polska wersaja językowa)
  > Ogólne warunki ubezpieczenia (tłumaczenie na język ukraiński)
  > Dokument zawierający informacje o Ubezpieczenie Cudzoziemców

  Ubezpieczenie Ryzyk W Podróży

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Koszty leczenia podczas podróży na terenie Federacji Rosyjskiej albo Republiki Białorusi
  Zwrot kosztów za usługi medyczne i transportowe w czasie podróży, jeśli dane usługi są świadczone Ubezpieczonemu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
  > Koszty repatriacji Ubezpieczonego
  Zwrot kosztów repatriacji Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego ciężkiego zachorowania.

  Dokumenty do pobrania
  > Ogólne warunki ubezpieczenia
  > Dokument zawierający informacje o Ubezpieczenie Ryzyk w Podróży

   
   

  INNE UBEZPIECZENIA

  OC Agentów Ubezpieczeniowych

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Odpowiedzialność cywilna odpowiednio agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, którzy wykonują czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.
  > Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne.

  Dokumenty do pobrania
  > Dokument zawierający informacje o OC Agentów Ubezpieczeniowych

  Obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

  Dokumenty do pobrania
  > Dokument zawierający informacje o Obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

   

  Dobrowolne OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (odpowiedzialność zawodowa) oraz posiadaniem mienia.

  Dokumenty do pobrania
  > Ogólne warunki ubezpieczenia
  > Dokument zawierający informacje o Dobrowolne OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  Gwarancja spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych

  Przedmiot ubezpieczenia
  > Gwarancja spełnienia tych zobowiązań finansowych Ubezpieczonego, które pozostają w bezpośrednim związku z zakresem zawodowej działalności Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego.
  Zakres ubezpieczenia
  > Zdarzenia ubezpieczeniowe, których przyczyny (podstawa zobowiązań finansowych i fakt ich niespełnienia lub nienależytego spełnienia przez Ubezpieczonego) powstały w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

  Dokumenty do pobrania
  > Ogólne warunki ubezpieczenia

  OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  > Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.
  > W przypadku, gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

  Dokumenty do pobrania
  > Dokument zawierający informacje o Obowiązkowym ubezpieczeniu OC Zarządcy Nieruchomości
   
   

  GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

  Gwarancje Ubezpieczeniowe

  Dla kogo?
  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Rodzaje udzielanych gwarancji:
 • Gwarancje zapłaty wadium,
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu,
 • Gwarancje usunięcia wad lub usterek.
 • Okresy obowiązywania gwarancji:
 • do 6 miesięcy dla gwarancji zapłaty wadium,
 • 48 miesięcy dla gwarancji należytego wykonania kontraktu,
 • 97 miesięcy dla gwarancji usunięcia wad lub usterek,
 • 97 miesięcy dla gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad lub usterek (maksymalny okres obowiązywania wszystkich następujących po sobie gwarancji związanych z jednym kontraktem).