Reklamacje – informacje ogólne

 

Klient jest uprawniony do zgłaszania Balcia Insurance SE swoich sugestii oraz reklamacji na usługi ubezpieczeniowe świadczone przez Balcia Insurance SE.

Sugestie mogą być zgłaszane

w jakikolwiek wygodny dla Państwa sposób. Balcia Insurance SE zapewni odpowiedź zgodnie z uczciwą i otwartą postawą wobec Klienta, w ten sam sposób, w jaki sugestia została otrzymana, chyba że stwierdzą Państwo, że nie chcą otrzymać odpowiedzi.

Reklamacje mogą być zgłaszane

w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, e-mailem reklamacje@balcia.com, faksem) bezpośrednio w siedzibie Balcia Insurance SE na Łotwie. Możliwe jest również złożenie reklamacji ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w niżej wskazanych placówkach. Reklamacja może być zgłoszona również poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji, który jest dostępny pod linkiem: Zgłoś reklamację.

Reklamacja powinna zawierać

– imię i nazwisko (w przypadku osoby prawnej – nazwę firmy);
– dane identyfikacyjne (numer szkody lub numer polisy/wniosku lub numer i seria dowodu osobistego/numer identyfikacyjny firmy w przypadku osoby prawnej);
– dane kontaktowe (osoby fizyczne – miejsce zamieszkania lub adres e-mail, osoby prawne – siedziba lub adres e-mail);
– numer telefonu kontaktowego;
– opis przedmiotu reklamacji i związane z nią oczekiwania (wraz z ewentualnymi dowodami);
– pożądany sposób udzielenia odpowiedzi – na piśmie lub pocztą elektroniczną;
– datę i miejsce sporządzenia reklamacji.

Skarżący jest upoważniony do złożenia reklamacji w języku angielskim, łotewskim lub w języku, w którym skarżący otrzymał lub zamierza skorzystać z usług ubezpieczeniowych oferowanych przez Balcia Insurance SE.

Odpowiedź na reklamację

jest udzielana w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, poinformujemy Państwa o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedzi na reklamację udzielamy w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko na wniosek Skarżącego, po podaniu przez niego adresu e-mailowego.

Co po reklamacji?

Po wyczerpaniu drogi reklamacji, możliwe jest zgłoszenie sprawy do Rzecznika Finansowego albo zwrócenie się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku z usługami świadczonymi przez Zakład ubezpieczeń.

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez nas na terenie Polski usługami jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl).

Jeżeli Skarżący nie jest zadowolony z podjętych działań, może również złożyć pisemny wniosek do właściwego organu nadzoru krajowego (lista poniżej) lub złożyć pozew do sądu powszechnego.

Balcia Insurance SE | Polska

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, Polska
NIP 108-001-65-34
REGON 147065333
T: +48 222 742 222
E: info@balcia.pl
www.balcia.pl

Organy nadzoru

Polska
Komisja Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl