Reklamacje – informacje ogólne

 

Klient jest uprawniony do zgłaszania Balcia Insurance SE swoich sugestii oraz reklamacji na usługi ubezpieczeniowe świadczone przez Balcia Insurance SE.

Sugestie mogą być zgłaszane

w jakikolwiek wygodny dla Państwa sposób. Balcia Insurance SE zapewni odpowiedź zgodnie z uczciwą i otwartą postawą wobec Klienta, w ten sam sposób, w jaki sugestia została otrzymana, chyba że stwierdzą Państwo, że nie chcą otrzymać odpowiedzi.

Reklamacje mogą być zgłaszane

w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, e-mailem reklamacje@balcia.com, faksem) bezpośrednio w siedzibie Balcia Insurance SE na Łotwie. Możliwe jest również złożenie reklamacji ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w niżej wskazanych placówkach. Reklamacja może być zgłoszona również poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji, który jest dostępny pod linkiem: Zgłoś reklamację.

Reklamacja powinna zawierać

– imię i nazwisko (w przypadku osoby prawnej – nazwę firmy);
– dane identyfikacyjne (numer szkody lub numer polisy/wniosku lub numer i seria dowodu osobistego/numer identyfikacyjny firmy w przypadku osoby prawnej);
– dane kontaktowe (osoby fizyczne – miejsce zamieszkania lub adres e-mail, osoby prawne – siedziba lub adres e-mail);
– numer telefonu kontaktowego;
– opis przedmiotu reklamacji i związane z nią oczekiwania (wraz z ewentualnymi dowodami);
– pożądany sposób udzielenia odpowiedzi – na piśmie lub pocztą elektroniczną;
– datę i miejsce sporządzenia reklamacji.

Skarżący jest upoważniony do złożenia reklamacji w języku angielskim, łotewskim lub w języku, w którym skarżący otrzymał lub zamierza skorzystać z usług ubezpieczeniowych oferowanych przez Balcia Insurance SE.

Odpowiedź na reklamację

jest udzielana w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, poinformujemy Państwa o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedzi na reklamację udzielamy w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko na wniosek Skarżącego, po podaniu przez niego adresu e-mailowego.

Co po reklamacji?

Po wyczerpaniu drogi reklamacji, możliwe jest zgłoszenie sprawy do Rzecznika Finansowego albo zwrócenie się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku z usługami świadczonymi przez Zakład ubezpieczeń.

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez nas na terenie Polski usługami jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl).

Jeżeli Skarżący nie jest zadowolony z podjętych działań, może również złożyć pisemny wniosek do właściwego organu nadzoru krajowego (lista poniżej) lub złożyć pozew do sądu powszechnego.

Dodatkowe informacje dotyczące reklamacji

są również dostępne na stronach internetowych Oddziałów we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Litwy.

Balcia Insurance SE | Polska

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, Polska
NIP 108-001-65-34
REGON 147065333
T: +48 222 742 222
E: info@balcia.pl
www.balcia.pl

Balcia Insurance SE | Łotwa

K.Valdemara 63
Ryga, LV-1142, Łotwa
T: +371 67 030 500
F: +371 67 030 501
E: balcia@balcia.com
www.balcia.lv

Balcia Insurance SE | Francja

86 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Francja
R.C.S. Nanterre 797 882 016
SIRET 797 882 016 00034
T: +33 (0) 1 75 33 40 89
E: info@balcia.fr
www.balcia.fr

Balcia Insurance SE | Niemcy

Senefelder Str. 17, 63322 Rödermark, Niemcy
T: +49 (0) 06074 91765 0
F: +49 (0) 06074 91765 01
E: info@balcia.de
www.balcia.de

Balcia Insurance SE | Lithuania

5 Perkūnkiemio Str., Vilnius LT-12129, Lithuania
Company Code 304498010
T: +370 5 200 0630
E: info@balcia.lt
www.balcia.lt

Działalność zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług
(Freedom of Services)

Balcia Insurance SE | Włochy
T: +371 67 030 500
E: italy@balcia.com

Balcia Insurance SE | Hiszpania
T: +371 67 030 500
E: spain@balcia.com

Organy nadzoru

Polska
Komisja Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl

Łotwa
Finanšu un Kapitāla tirgus komisija: www.fktk.lv

Francja
Autorité de Controle Prudentiel et Résolution: acpr.banque-france.fr

Niemcy
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: www.bafin.de

Litwa
Lietuvos Bankas: www.lb.lt
Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras: www.cab.lt

Włochy
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: www.isvap.it

Hiszpania
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: www.dgsfp.mineco.es
Oficina Española de Aseguradores de automóviles: www.ofesauto.es/en/