Zgłoś reklamację

  KROK 1

  Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zakład ubezpieczeń: Balcia Insurance SE z
  siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału pod firmą
  Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305
  Warszawa (dalej zwana Administratorem lub Balcia). Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres
  e-mail dpo.contact@balcia.com..

  Informacja o wymogu podania danych osobowych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych niżej celów.

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do
   wykonywania umowy ubezpieczenia, - obsługa zgłoszenia szkody i likwidacja szkody – podstawą prawną
   przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
   administratorze oraz, o ile zgłoszono szkodę na osobie, zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
  • obsługa reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia
   obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym –
   podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
   interesu Balcia; uzasadnionym interesem Balcia jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw
   popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń.

  Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do RESO Europa Service Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach -
  Partnera Generalnego Balcia w Polsce, a także podmiotom takim jak lekarze, rzeczoznawcy, warsztaty
  naprawcze, podmioty świadczące usługę assistance, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT,
  pocztowych i kurierskich, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty
  przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na
  podstawie umowy zawartej z Balcia.

  W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane
  instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność Balcia, organom ścigania, organom
  ochrony prawnej.

  Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy
  ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
  szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, podatkowych oraz szkodowych.

  Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka
   prawnie uzasadnionego interesu Balcia,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie
   zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
   cofnięciem,
  • przenoszenia danych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
   przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Balcia umowy ubezpieczenia), tj. do otrzymania od
   Balcia danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
   maszynowego.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Balcia za pośrednictwem wskazanych powyżej
  danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  * pole obowiązkowe

  KROK 2

  Zgłaszający reklamację

  Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji o dokumentach wymaganych
  do ustalenia odpowiedzialności Balcia.

  Czy zgłaszający jest ubezpieczonym? *

  Obszar, którego dotyczy reklamacja

  Oczekiwana forma odpowiedzi

  Załączniki  * pole obowiązkowe