Formularz zgłoszenia szkody z polisy OC Sprawcy

  DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA

  Miejsce zdarzenia

  Czy na miejsce została wezwana Policja? *

  Czy strony spisały oświadczenie? *

  Czy w wyniku zdarzenia jakikolwiek uczestnik doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć? *

  Czy w wyniku zdarzenia uszkodzone zostało mienie inne niż pojazd? *

  Czy pojazd był holowany z miejsca zdarzenia? *

  Rodzaj szkody *

  OPIS ZDARZENIA

  Prosimy o dokładne opisanie okoliczności powstania zdarzenia (przyczyna zdarzenia, sytuacja na drodze, prędkość pojazdów, warunki atmosferyczne, zachowanie uczestników zdarzenia i zakres uszkodzeń). Prosimy również o informację czy pojazd posiadał jakiekolwiek uszkodzenia przed zdarzeniem. *

  DANE DOTYCZĄCE SPRAWCY ZDARZENIA

  DANE DOTYCZĄCE POJAZDU POSZKODOWANEGO

  OGLĘDZINY POJAZDU

  DANE DOTYCZĄCE OSOBY POSZKODOWANEJ

  Właściciela pojazdu

  Współwłaściela pojazdu

  Kierowcy pojazdu

  FORMA ODBIORU ODSZKODOWANIA

  99rent Sp. z o.o.

  ul. Połczyńska 10,

  01-378 Warszawa,

  tel. 22 264 40 10, e-mail: zastępcze@99rent.pl

   

  PANEK S.A.

  Al. Jerozolimskie 195 a,

  02-222 Warszawa,

  tel. 505 600 314, e-mail: wynajemoc@panek.eu

  • Umowę, na podstawie której poszkodowany użytkuje pojazd zastępczy,
  • protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu zastępczego (jeśli był sporządzany) z zaznaczeniem, jaki
   był jego przebieg w chwili wydania pojazdu, a jaki w chwili zdania pojazdu,
  • umowę cesji wierzytelności (jeśli taką umowę zawarto),
  • fakturę za wynajem pojazdu zastępczego,
  • oświadczenie, czy poszkodowany posiada więcej niż jeden pojazd (w przypadku odpowiedzi
   twierdzącej należy udokumentować, że wszystkie pozostałe pojazdy były użytkowane i nie było
   możliwości korzystania z nich w trakcie naprawy uszkodzonego pojazdu).

  ZAŁĄCZANIE DOKUMENTÓW

  Rozmiar pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3MB, łącznie załączniki nie mogą przekraczać 25MB. Dopuszczalne typy plików: pdf, jpg, doc, xls, rar, zip, 7z, bmp, png.








  DANE ZGŁASZAJĄCEGO SZKODĘ

  Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji o dokumentach wymaganych do ustalenia odpowiedzialności Balcia.