Szkody z Ubezpieczenia podróży/Cudzoziemców

  Formularz zgłoszenia szkody z Ubezpieczenia podróży/Cudzoziemców

  DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA

  Przedmiot zgłaszanej szkody *

  OPIS ZDARZENIA

  Prosimy o dokładne opisanie okoliczności powstania zdarzenia wraz z opisem doznanego uszczerbku na zdrowiu, udzielonej pierwszej pomocy medycznej oraz leczenia. *

  FORMA ODBIORU ODSZKODOWANIA

  DANE POSZKODOWANEGO

  ZAŁĄCZANIE DOKUMENTÓW

  Rozmiar pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3MB, łącznie załączniki nie mogą przekraczać 25MB.
  Dopuszczalne typy plików: pdf, jpg, doc, xls, rar, zip, 7z, bmp, png.
  DANE ZGŁASZAJĄCEGO SZKODĘ

  Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji o dokumentach wymaganych do ustalenia odpowiedzialności Balcia.


  Prosimy mieć na uwadze, że bez udzielenia poniższej zgody Balcia nie może rozpocząć likwidacji szkody.

  Poniższych zgód/upoważnień udziela poszkodowany lub jego przedstawiciel ustawowy:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. 6 RODO, tj.
  danych dotyczących mojego zdrowia przez Balcia, w celu wykonania umowy ubezpieczenia, obsługi zgłoszenia i
  likwidacji szkody.*

  W celu ustalenia prawa do odszkodowania lub świadczenia z ubezpieczenia, a także określenia ich wysokości,
  upoważniam Balcia do pozyskiwania od wszelkich lekarzy/placówek medycznych, u których/w których byłem
  leczony/konsultowany informacji o moim stanie zdrowia, w tym wglądu do dokumentacji medycznej, obejmujących
  zakres wskazany w art. 38 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11
  września 2015 r.*

  Upoważniam Balcia do uzyskania na podstawie art. 38 ust. 8 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
  reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach
  świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym
  będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności Balcia oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.*

  Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
  Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) niniejszym upoważniam Balcia do
  wystąpienia do placówek medycznych, w których prowadziłem leczenie o udostępnienie mojej dokumentacji
  medycznej i jednocześnie udzielam Balcia zgody na pozyskanie tej dokumentacji medycznej.*