Zasady zgłoszenia reklamacji do Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

Poniżej publikujemy procedurę zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

Możliwe formy zgłoszenia reklamacji:

Pisemnie – drogą pocztową na adres: ‘Balcia Insurance’ SE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Osobiście – w siedzibie ‘Balcia Insurance’ SE Oddział w Polsce w formie pisemnej lub ustnej

Wypełniając elektroniczny formularz reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

E-mailowo na adres: reklamacje@balcia.com

Telefonicznie pod numerem 222 742 222

Możliwe jest także zgłoszenie sprawy (po wyczerpaniu drogi reklamacji) do Rzecznika Finansowego albo zwrócenie się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Terminy rozpatrzenia reklamacji

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, BALCIA poinformuje osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek Klienta.

Informacje ogólne

Przysługuje Państwu także prawo do złożenia reklamacji do Komisji Nadzoru Finansowego, a także do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego.

Sposób i tryb rozpatrywania reklamacji złożonych do przywołanych instytucji regulują odpowiednie przepisy.

Aby złożyć reklamację należy podać dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszanego problemu:

Imię i nazwisko/nazwę firmy zgłaszającej reklamację

Adres zameldowania/siedziby firmy

Nr polisy/nr szkody

Nr telefonu/adres e-mail

Opis przedmiotu reklamacji

Uzasadnienie reklamacji – z podaniem ewentualnych dowodów

Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości identyfikacji autora nie będą rozpatrywane.

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez Balcia usługami.

Spełniając ustawowy obowiązek niniejszym informujemy o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu należy kierować pozew jest Balcia Insurance SE, ul. K. Valdemara 63, LV-1142, Łotwa. Adres do doręczeń: Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Informujemy również o możliwość wystąpienia do właściwego miejscowego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta lub do Rzecznika Finansowego.

Istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego, będącego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez BALCIA usługami. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl).