Polityka prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Administratorem danych osobowych użytkownika jest podmiot Balcia Insurance SE („my”, „Balcia”, „ubezpieczyciel”) zarejestrowany na Łotwie pod numerem 40003159840 i działający pod adresem K. Valdemara 63, Ryga, LV-1010, Łotwa.

Tel: +37167030500

E-mail: balcia@balcia.com

Nasz obszar działania: Litwa — oddział Balcia Lithuania, numer rejestracyjny: 304498010, adres Perkūnkiemio 5, Wilno, LT-12129.

Tel: +37052000630

E-mail: info@balcia.lt

Polska — oddział Balcia Poland, numer rejestracyjny w KRS: 0000493693, NIP: 108 001 65 34, REGON: 147065333, adres: Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Tel: +48 222 742 222

E-mail: info@balcia.pl

Francja — oddział Balcia France, numer rejestracyjny R.C.S. Nanterre 797 882 016, SIRET 797 882 016 00018, adres: 86 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Francja.

Tel: +33 (0) 1 75 33 40 89

E-mail: info@balcia.fr

Niemcy — oddział Balcia Germany, numer rejestracyjny HRB 49268, adres: Senefelder Str. 17, 63322 Rödermark, Niemcy.

Tel: +49 (0) 06074 91765 0

E-mail: info@balcia.de

Hiszpania — działalność zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług.

Tel: +37167030500

E-mail: spain@balcia.com

Włochy — działalność zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług.

Tel: +37167030500

E-mail: italy@balcia.com

JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM DS. OCHRONY DANYCH?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Balcia, możesz się skontaktować z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: dpo.contact@balcia.com.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w następujących celach:

- identyfikacja użytkowników;

- realizacja umowy ubezpieczeniowej, której użytkownik jest stroną, lub podjęcie na wniosek użytkownika działań zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczeniowej, np. przedstawienie propozycji ubezpieczenia, zawarcie umowy ubezpieczeniowej, administrowanie zawartą umową ubezpieczeniową, ocena ryzyka ubezpieczeniowego i obliczenie składki ubezpieczeniowej, obsługa szkód, obliczenie wysokości odszkodowania itp.;

- spełnienie wymogów prawnych, którym podlega firma Balcia, na przykład wymogów organu nadzoru, organów ścigania, urzędu skarbowego itp.;

- cele wynikające z uzasadnionych interesów firmy Balcia, np. postępowania sądowe, windykacja należności, świadczenie usług ubezpieczeniowych, zapobieganie oszustwom ubezpieczeniowym i innym działaniom niezgodnym z prawem, a także inne cele prawne itp.;

- konkretne cele, na które użytkownik wyraził zgodę, na przykład marketing bezpośredni, doskonalenie usług i witryny, nagrywanie rozmów telefonicznych, ocena naszych usług itp.

Pod pojęciem danych osobowych rozumiemy wszelkie informacje, które pozwalają nam na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika (osoby, której dane dotyczą), na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jeden element określający tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, gospodarczą, kulturową bądź społeczną.

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych (lista nie jest kompletna):

- informacje identyfikujące użytkownika jako klienta (imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia, adres, e-mail, numer telefonu);

- dane dotyczące umów ubezpieczeniowych użytkownika, propozycji ubezpieczeń oraz ubezpieczonych przedmiotów (pojazd, mienie itp.) i osób (właściciel polisy, osoba ubezpieczona, osoba uposażona, poszkodowana strona trzecia itp.);

- dane dotyczące zdarzeń objętych ubezpieczeniem oraz szkód;

- dane finansowe (numer konta bankowego, składki ubezpieczeniowe, informacje o płatniku itp.);

- komunikacja (rejestry rozmów telefonicznych, korespondencja z firmą Balcia, rejestry rozmów na czacie itp.);

- informacje na temat korzystania z witryny, portalu samoobsługowego i aplikacji (dane logowania, informacje dotyczące aktywności w portalu samoobsługowym, witrynie i aplikacji, klikane linki itp.);

- dane dotyczące stanu zdrowia (tylko związane z umową ubezpieczeniową i zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem).

DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe otrzymujemy zwykle bezpośrednio od użytkownika (czyli klienta lub potencjalnego klienta) w momencie przesłania nam wniosku o skorzystanie z naszych usług ubezpieczeniowych lub o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia.

Gdy musimy ocenić ryzyko ubezpieczeniowe, zbadać i zidentyfikować zdarzenie objęte ubezpieczeniem, a następnie obliczyć wysokość odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, uzyskujemy dane osobowe z innych źródeł, na przykład z rejestrów państwowych (ewidencja mieszkańców, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Przedsiębiorstwo Państwowe Regitra, Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Republiki Litewskiej itp.) i instytucji zajmujących się opieką zdrowotną i diagnostyką, a także od rzeczoznawców, organów ścigania oraz innych osób fizycznych i prawnych.

DLACZEGO WYMAGAMY OD KLIENTÓW PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie ubezpieczeń:

- mamy prawo i jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych dotyczących osób ubezpieczonych i uposażonych wymienionych w umowach lub deklaracjach ubezpieczeniowych składanych przez właścicieli polis przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub realizacji umowy ubezpieczeniowej, np. w ramach procesu obsługi szkód;

- zawierając umowę, klient (lub osoba ubezpieczona) jest zobowiązany do podania wszelkich informacji dotyczących warunków i okoliczności, o które poprosiliśmy i które są dla nas niezbędne do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego oraz istotne w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej;

- jesteśmy zobowiązani do weryfikacji wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem przed podjęciem decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania;

- osoba ubezpieczona jest zobowiązana do przekazania nam wszelkich dokumentów opisujących wystąpienie ryzyka ubezpieczeniowego, w tym dokumentów zawierających dane osobowe szczególnych kategorii (np. dotyczące stanu zdrowia), jak również innych wymaganych przez nas informacji.

Jeśli właściciel polisy lub osoba ubezpieczona nie dostarczy nam informacji, o które prosiliśmy:

-nie będzie możliwości przedstawienia propozycji ubezpieczenia ani zawarcia umowy ubezpieczeniowej, ponieważ ubezpieczyciel nie będzie w stanie ocenić prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego ani ustalić wysokości należnej składki ubezpieczeniowej;

- nie będzie możliwości wypłaty odszkodowania, ponieważ ubezpieczyciel nie będzie w stanie zweryfikować wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego ani obliczyć wysokości odszkodowania

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

- W przypadkach określonych przepisami prawa i w zakresie dopuszczalnym przez te przepisy możemy przekazywać dane osobowe użytkowników osobom i instytucjom należycie upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. organom nadzoru, organom ścigania itp.

- W przypadkach gdy jest to niezbędne do realizacji umowy ubezpieczeniowej, obsługi szkód, windykacji należności, postępowania sądowego (np. w celu uzyskania informacji z rejestrów państwowych lub innych instytucji publicznych bądź prywatnych), oceny możliwości wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia wysokości należnej składki ubezpieczeniowej albo windykacji długów, możemy przekazać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym, takim jak instytucje medyczne, podmioty zajmujące się obsługą szkód, rzeczoznawcy, prawnicy, firmy windykacyjne, banki itp., zgodnie z przepisami prawa i naszymi uzasadnionymi interesami.

- W celu przetwarzania danych osobowych związanych ze świadczeniem usług możemy korzystać z usług uprawnionych podmiotów przetwarzających dane, np. instytucji pocztowych i archiwizacyjnych, tłumaczy, konsultantów prawnych, likwidatorów szkód itp. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów przetwarzających przedstawienia odpowiednich gwarancji zastosowania środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby proces przetwarzania danych spełniał wymogi obowiązującego prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz zapewniał ochronę praw osób, których dane dotyczą.

- W przypadku wystąpienia ryzyka objętego ubezpieczeniem, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Rady Biur (Council of Bureaux) możemy przekazać dane osobowe użytkownika ubezpieczycielowi-korespondentowi w systemie Zielonej Karty lub, zgodnie z ujednoliconą dyrektywą w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, naszemu przedstawicielowi zajmującemu się rozpatrywaniem i likwidacją szkód w imieniu firmy Balcia w kraju, w którym wystąpiło ryzyko objęte ubezpieczeniem.

- Lista naszych korespondentów i przedstawicieli, a także głównych likwidatorów szkód jest dostępna w tym miejscu.

- W przypadku obsługi szkód w ramach systemu Zielonej Karty dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do krajów spoza UE (Rosja, Białoruś itp.).

- W przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, na przykład w celu zwrotu kosztów leczenia, transportu osoby ubezpieczonej do kraju zamieszkania czy sprowadzenia zwłok, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do krajów spoza UE (Rosja, Białoruś itp.).

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to wymagane. Okres przechowywania danych może zależeć od zawartej umowy ubezpieczeniowej, uzasadnionego interesu firmy Balcia i obowiązujących przepisów prawa (np. okresu przedawnienia szkód określonego w przepisach ubezpieczeniowych, przepisów prawa cywilnego, przepisów dotyczących księgowości itp.).

W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczeniowej, usunięcia profilu z portalu samoobsługowego lub rezygnacji z naszych usług będziemy musieli nadal przechowywać dane osobowe użytkownika z uwagi na możliwość powstania roszczeń w przyszłości, dlatego też dane te będą nadal znajdować się na naszych serwerach aż do zakończenia ustalonego okresu przechowywania.

W przypadku wycofania przez użytkownika udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych i jeśli jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, będziemy nadal przetwarzać dane osobowe zgromadzone w okresie obowiązywania zgody aż do upłynięcia ustalonego okresu przechowywania.

CZY W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BIORĄ UDZIAŁ ALGORYTMY AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI?

Część przetwarzanych danych osobowych może podlegać algorytmom automatycznego podejmowania decyzji — dotyczy to na przykład oceny możliwości wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego, ustalania wysokości należnej składki oraz generowania najkorzystniejszych i najlepiej dopasowanych propozycji ubezpieczeń. Użytkownik ma prawo do konsultacji z personelem firmy Balcia, wyrażenia swojego punktu widzenia oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji podjętej przez automatyczny algorytm.

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?

Na potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkowników wdrożyliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo tych danych — obejmuje to m.in. ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, a także przed przypadkową utratą lub zniszczeniem danych osobowych.

JAKIE PRAWA MA OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

- rDomaganie się udostępnienia swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Balcia. Oznacza to, że użytkownik może się domagać, abyśmy poinformowali go, czy przetwarzamy jego dane osobowe, przedstawili do wglądu kopię przetwarzanych danych osobowych oraz przedstawili informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych (np. jakie dane gromadzimy, w jakim celu, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je poza terytorium Unii Europejskiej itd.).

- Domaganie się skorygowania swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Balcia. Oznacza to, że jeśli użytkownik zauważy, że gromadzone przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niezgodne z prawdą, może się domagać, abyśmy je skorygowali lub uzupełnili.

- Domaganie się usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Balcia. Oznacza to, że użytkownik może się domagać, abyśmy usunęli jego dane osobowe m.in. w następujących przypadkach: gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, gdy użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych, gdy użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych oraz gdy użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem. W pewnych sytuacjach nie mamy obowiązku usunięcia danych osobowych użytkownika — na przykład, gdy ich przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne lub w celu obrony roszczeń prawnych.

- Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych osobowych. Oznacza to, że w związku z konkretną sytuacją użytkownik może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub naszych uzasadnionych interesów. W takich przypadkach możemy nie być w stanie świadczyć usług na rzecz użytkownika.

- Domaganie się przeniesienia danych. Oznacza to, że użytkownik może się domagać, abyśmy przekazali mu podane przez niego wcześniej dane osobowe w usystematyzowanym, normalnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Można też domagać się od nas przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne i przetwarzanie odbywa się na podstawie uzyskanej zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać ze swoich praw, osoba, której dane dotyczą, może się z nami skontaktować przy użyciu podanych wyżej danych kontaktowych.

JAK ZGŁOSIĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORU?

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób naruszający wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ma prawo do złożenia skargi do organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Lista organów nadzoru w krajach, w których firma Balcia świadczy swoje usługi, jest dostępna w tym miejscu.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

W witrynie internetowej firmy Balcia używane są pliki cookie, które oszczędzają czas oraz ułatwiają przeglądanie witryny. Służą one także do celów analitycznych i marketingowych.

Pliki cookie to rodzaj plików tekstowych zapisywanych w katalogu tworzonym przez witrynę na komputerze lub urządzeniu mobilnym w momencie otwarcia witryny. Każdy plik cookie zawiera nazwę witryny internetowej i unikatowy identyfikator. Pliki cookie pełnią funkcję „pamięci” witryny i pozwalają nam zapamiętać użytkownika oraz jego preferencje (np. wybrany język i region) na potrzeby kolejnych wizyt. Dzięki temu za każdym razem nie trzeba od nowa wybierać ustawień.

Pliki cookie służą też do rejestrowania statystyk wizyt w witrynie, spędzonego w niej czasu oraz wykonywanych działań (np. odwiedzanych stron i klikanych przycisków). Pomagają nam poznać preferencje osób odwiedzających witrynę oraz poprawić jej atrakcyjność w oczach innych użytkowników.
Dzięki plikom cookie interakcje między użytkownikami a witrynami są szybsze i łatwiejsze. Gdyby nie one, trudno byłoby witrynie zapamiętać preferencje lub dane rejestracyjne użytkownika na potrzeby kolejnych wizyt.

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?

W naszej witrynie używamy „trwałych” plików cookie, które pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub wygaśnięcia, oraz plików „sesyjnych”, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Wykorzystujemy pliki cookie do personalizowania treści i reklam, obsługi funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu danych.

KORZYSTAMY Z NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIE:

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

Niezbędne pliki cookie są domyślnie umieszczane przez witrynę na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy używali niezbędnych plików cookie, może je wyłączyć, ale może to utrudnić przeglądanie witryny. Niezbędne pliki cookie pomagają nam zadbać o prawidłowe działanie witryny i wykrywać związane z nią problemy, a także rozpoznawać użytkowników przeglądających witrynę. Na przykład jeden z takich plików rejestruje preferencje dotyczące ochrony prywatności w związku z plikami cookie i informuje nas, żebyśmy nie umieszczali analitycznych i reklamowych plików cookie, jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie tego rodzaju pozostają na urządzeniu, nawet gdy użytkownik przestanie przeglądać witrynę. Pozwala nam to zadbać o zgodność ze zobowiązaniami prawnymi.

STATYSTYCZNE I REKLAMOWE PLIKI COOKIE

Te pliki pozwalają nam rozpoznawać i zliczać osoby odwiedzające naszą witrynę oraz informują o zachowaniach związanych z jej przeglądaniem. Dzięki nim możemy analizować wyniki uzyskiwane przez poszczególne treści w witrynie oraz poprawiać trafność tych treści. Do tego celu korzystamy z zewnętrznych plików cookie.

Reklamowe i analityczne pliki cookie rejestrują też odwiedzane strony i klikane linki, abyśmy mogli wyświetlać lepiej dobrane reklamy. Możemy udostępniać te informacje w tym samym celu podmiotom zewnętrznym, takim jak Google, Facebook czy LinkedIn, a one mogą z kolei łączyć te dane z innymi informacjami, które przekazują im użytkownicy (bezpośrednio lub podczas korzystania z ich usług).

Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach plików cookie i ich zastosowaniach znajdują się w poniższej tabeli.

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?

Poniżej znajduje się lista plików cookie używanych w naszej witrynie oraz ich możliwe zastosowania:

Nazwa pliku cookie Dostawca Zastosowanie / przechowywane informacje Rodzaj Czas przechowywania
Niezbędne
CookieConsent Balcia.pl Przechowuje informacje o zgodzie użytkownika na pliki cookie w bieżącej domenie. HTTP 1 rok
cookielawinfo-checkbox-necessary Balcia.pl Określa, czy użytkownik zaznaczył pole wyboru zgody na pliki cookie. HTTP 1 rok
Statystyczne
_ga Google Rejestruje unikatowy identyfikator służący do generowania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika HTTP 2 lata
_gat Google Służy do ograniczenia liczby żądań przez usługę Google Analytics. HTTP 1 dzień
_gid Google Rejestruje unikatowy identyfikator służący do generowania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika. HTTP 1 dzień
collect Google Służy do wysyłania do usługi Google Analytics danych dotyczących urządzenia i zachowań użytkownika. Monitoruje użytkownika na różnych urządzeniach i w różnych kanałach marketingowych. Piksel Sesja

Google Analytics

W naszej witrynie korzystamy z usługi Google Analytics, aby poprawiać jakość treści i dopasowywać ją do potrzeb użytkownika. Google Analytics to powszechnie używane narzędzie do analizy ruchu, dzięki któremu właściciele witryn otrzymują szczegółowe i bieżące dane na temat sposobów oraz intensywności korzystania z treści, a także na temat ich odbiorców. Usługę Google Analytics można porównać do mapy witryny, która pozwala nam poznać wzorce zachowań użytkowników. Dzięki niej mamy wgląd w statystyki witryny i możemy ją optymalizować. Więcej informacji o usłudze Google Analytics można znaleźć tutaj:https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Dane gromadzone przez usługę Google Analytics są przekazywane do firmy Google (w Stanach Zjednoczonych), która je przetwarza i przechowuje. Oznacza to, że odpowiednie organy w Stanach Zjednoczonych mają dostęp do danych osobowych użytkowników, a firma Google może je wykorzystywać do dowolnych własnych celów. Należy pamiętać, że poziom ochrony danych w Stanach Zjednoczonych nie jest taki sam jak w Unii Europejskiej.

CZY MOŻNA ZMIENIĆ USTAWIENIA PREFERENCJI?

Tak. Aby przejść do zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie, należy kliknąć poniższą pozycję „Zarządzaj preferencjami plików cookie”. Dostęp do preferencji umożliwia też baner dotyczący plików cookie, pojawiający się po pierwszym otwarciu witryny.

Preferencje można również zmienić z poziomu ustawień przeglądarki na urządzeniu. To pozwala zablokować użycie wszystkich lub wybranych plików cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania wszystkich plików cookie (w tym niezbędnych) korzystanie z całości lub części naszej witryny może być niemożliwe. Ponadto informacje prezentowane w naszej witrynie mogą wówczas być mniej interesujące dla konkretnego użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.aboutcookies.org/

Należy pamiętać, że inne organizacje, np. sieci reklamowe, mogą także korzystać z plików cookie do monitorowania działań użytkownika w różnych witrynach. Nie mamy kontroli nad tymi plikami cookie.

Każdej zmianie używanych przez nas plików cookie będzie towarzyszyć aktualizacja niniejszej Polityki plików cookie. Najnowsza wersja niniejszej Polityki jest zawsze dostępna w naszej witrynie.

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zarządzaj preferencjami plików cookie.