KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest zakład ubezpieczeń: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, (dalej zwana Administratorem lub Balcia). Z Administratorem możesz kontaktować się poprzez adres e-mail: dpo.contact@balcia.com.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ JAKA JEST TEGO PODSTAWA PRAWNA?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do wykonania następujących celów:

  • przygotowania i przedstawienia oferty lub kalkulacji ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do przygotowania i przedstawienia oferty,
  • wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy ubezpieczenia,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Balcia, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia, którym w tym wypadku jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia, którym w tym wypadku jest możliwość dochodzenia przez nas roszczeń;
  • ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia, którym w tym wypadku jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Balcia,
  • reasekuracji ryzyk – podstawa prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia, którym w tym wypadku jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową ubezpieczenia.

KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom takim jak lekarze, rzeczoznawcy, agenci ubezpieczeniowi, warsztaty naprawcze, podmioty świadczące usługę Assistance, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, pocztowych kurierskich, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy.

W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność Balcia, organom ścigania, organom ochrony prawnej.

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, podatkowych oraz szkodowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Przetwarzamy dane osobowe, które mogą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w zakresie oceny możliwość wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego lub oszacowania kwoty należnej składki. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. o automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawarciem z Tobą umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. Masz prawo do zakwestionowania decyzji podjętej automatycznie, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez naszego pracownika lub współpracownika).

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA, JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Przysługuje Ci prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Balcia,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio otrzymanej zgody,
  • przenoszenia danych (zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej z Balcia umowy ubezpieczenia), tj. do otrzymania od Balcia danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Balcia za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.