Obecnie usługa e-commerce jest niedostępna z powodu prac technicznych, spróbuj ponownie później.

Pamiętaj!
Następujący typ mienia nie jest możliwy do ubezpieczenia poprzez stronę internetową:

  • niezamieszkały (pow. 3 m-cy)
  • w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
  • bez pozwolenia na zamieszkanie
  • wynajmowany

Jeżeli chcesz ubezpieczyć taki rodzaj nieruchomości – skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem.

Ubezpieczenie domów I mieszkań

House Combo

Bo miłość zaczyna się w domu

Jaki rodzaj nieruchomości chcesz ubezpieczyć?

Please insert the last year of major repairs or the Year of Construction when you repaired your property or it was built.

Powierzchnia użytkowa

m2
m2

Czy chcesz ubezpieczyć dodatkowe budynki?

Garaż - rodzaj Budynku gospodarczego - odrębnej Nieruchomości z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Budynek gospodarczy – odrębna Nieruchomość z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne (sauna, garaż, piwnica, szopa, pracownia).

Budowla – obiekt małej architektury oraz obiekt budowlany niezwiązany trwale z gruntem znajdujący się pod adresem wskazanym jako Miejsce ubezpieczenia: barierki, murki, bramy, ogrodzenia, wiaty, drogi dojazdowe i ciągi piesze, stacjonarne systemy zraszania, oświetlenie zewnętrzne, maszty flagowe, posągi, fontanny, obiekty architektury ogrodowej, rekreacji codziennej i utrzymania porządku, zamontowane na stałe place zabaw dla dzieci, budy dla psów, studnie jak również szklarnie posiadające stały fundament, o powierzchni do 20 m2, niepokryte folią i trwale związane z gruntem. Za Budowlę uznajemy także trawniki i roślinność ogrodową, a Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe wynosi dla nich 20% Sumy ubezpieczenia Budowli.

Garaż

Powierzchnia użytkowa

m2
m2

Budowla

Budynek gospodarczy

Powierzchnia użytkowa

m2
m2

Czy chcesz ubezpieczyć ruchomości?

Ruchomości – użytkowane przez Ciebie lub Bliskiego, mienie ruchome będące własnością Twoją lub Bliskiego lub będące w Waszym posiadaniu na innej podstawie prawnej, znajdujące się w Mieszkaniu, Domu, Domu letniskowym lub Budynku gospodarczym lub na jego ogrodzonym, zamkniętym terenie, o ile takie mienie, zgodnie z jego przeznaczeniem, może być użytkowane lub przechowywane stale na zewnątrz

Czy chcesz ubezpieczyć oc w życiu prywatnym?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub Bliskich za szkody majątkowe lub osobowe wyrządzone Osobie trzeciej w okresie ubezpieczenia na terytorium Polski.