Obecnie usługa e-commerce jest niedostępna z powodu prac technicznych, spróbuj ponownie później.

NA JAKIM TERYTORIUM MA OBOWIĄZYWAĆ TWOJE UBEZPIECZENIE OC OSOBOWE?
Terytorium obowiązywania ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osobowej za szkody wyrządzone Osobie trzeciej w wyniku wykonywania przez Ciebie lub Członka rodziny czynności życia prywatnego, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub wykonywaniem obowiązków służbowych.

Jaką sumę gwarancyjną wybierasz? (pln)
Suma gwarancyjna – suma pieniężna, wskazana w umowie ubezpieczenia na wskazany okres ubezpieczenia, w granicach której wypłacamy odszkodowanie.

Czy chcesz zastosować franszyzę redukcyjną? (PLN)
Franszyza redukcyjna – określona kwota lub procent wysokości szkody, wskazana w umowie ubezpieczenia, która, po zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem, obniża wysokość odszkodowania wypłacanego na podstawie OWU za każde Zdarzenie ubezpieczeniowej, stosowana w odniesieniu do szkód w mieniu Osoby trzeciej.

Na jaki okres chcesz zawrzeć ubezpieczenie? (miesiące)
Okres ubezpieczenia - czas trwania umowy ubezpieczenia.

Ile osób chcesz ubezpieczyć?
Ubezpieczony – osoba, wskazana przez Ubezpieczającego w polisie, mająca interes w objęciu ubezpieczeniem, na której rachunek zawarta została umowa ubezpieczenia.

Nie możesz znaleźć odpowiedniej oferty? Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
OC OSOBOWE
L
8.75 zł Miesięcznie
105.00 zł Składka roczna
Learn More
OC WŁAŚCIELA DOMU LUB MIESZKANIA
XL
14.00 zł Miesięcznie
168.00 zł Składka roczna
Learn More
OC OSOBOWE & OC WŁAŚCIELA DOMU LUB MIESZKANIA
XXL
17.50 zł Miesięcznie
210.00 zł Składka roczna
Learn More

Ubezpieczenie

OC w Życiu

Prywatnym

Ubezpieczenie

OC w Życiu

Prywatnym

Szkody spowodowane wykonywaniem czynności życia prywatnego
Szkody powstałe podczas uprawiania sportów lub aktywnej rekreacji
Szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe
Zniszczenie telefonu komórkowego lub komputera należącego do pracodawcy
Szkody wyrządzone podczas użytkowania drona
Szkody wyrządzone w wynajętym samochodzie osobowym
Szkody powstałe w związku z zarządzaniem Obiektem mieszkalnym:
Szkody w wyniku konserwacji i sprzątania podwórka, chodników, dachu, terenu klatki schodowej, lub innych części Obiektu mieszkalnego
Szkody w wyniku wykonywania prostych prac remontowych
Szkody w wyniku prowadzenia przez inne osoby usług w Obiekcie mieszkalnym (w zakresie sprzątania, opieki nad dziećmi, ogrodnictwa, architektury krajobrazu)
Szkody wyrządzone przez najemców Obiektu mieszkalnego
koszty poniesione w związku z uszkodzeniem mienia Osoby trzeciej lub uszczerbkiem na zdrowiu Osoby trzeciej (w tym śmiercią
utratę dochodu, który Osoba trzecia otrzymałaby jeżeli szkoda by nie wystąpiła
szkody niemajątkowe (straty moralne, krzywdy)

OC OSOBOWE

L

8.75 zł

Miesięcznie

105.00 zł

Składka roczna

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OC WŁAŚCIELA DOMU LUB MIESZKANIA

XL

14.00 zł

Miesięcznie

168.00 zł

Składka roczna

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OC OSOBOWE & OC WŁAŚCIELA DOMU LUB MIESZKANIA

XXL

17.50 zł

Miesięcznie

210.00 zł

Składka roczna

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Szkody spowodowane wykonywaniem czynności życia prywatnego
-
-
-
Szkody powstałe podczas uprawiania sportów lub aktywnej rekreacji
-
-
-
Szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe
-
-
-
Zniszczenie telefonu komórkowego lub komputera należącego do pracodawcy
-
-
-
Szkody wyrządzone podczas użytkowania drona
-
-
-
Szkody wyrządzone w wynajętym samochodzie osobowym
-
-
-
Szkody powstałe w związku z zarządzaniem Obiektem mieszkalnym:
-
-
-
Szkody w wyniku konserwacji i sprzątania podwórka, chodników, dachu, terenu klatki schodowej, lub innych części Obiektu mieszkalnego
-
-
-
Szkody w wyniku wykonywania prostych prac remontowych
-
-
-
Szkody w wyniku prowadzenia przez inne osoby usług w Obiekcie mieszkalnym (w zakresie sprzątania, opieki nad dziećmi, ogrodnictwa, architektury krajobrazu)
-
-
-
Szkody wyrządzone przez najemców Obiektu mieszkalnego
-
-
-
koszty poniesione w związku z uszkodzeniem mienia Osoby trzeciej lub uszczerbkiem na zdrowiu Osoby trzeciej (w tym śmiercią
-
-
-
utratę dochodu, który Osoba trzecia otrzymałaby jeżeli szkoda by nie wystąpiła
-
-
-
szkody niemajątkowe (straty moralne, krzywdy)
-
-
-
Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami. Przeczytaj więcej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym